Σεμινάριο ειδικής αγωγής 


Στα πλαίσια του 9μηνου σεμιναρίου δίνεται έμφαση  στην αποσαφήνιση βασικών εννοιών -όπως είναι  η έννοια της  αναπηρίας- και  στην εξοικείωση με βασικά θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές που οριοθετούν την ειδική αγωγή. Επιπλέον, το σεμινάριο αυτό παρέχει σε ειδικούς ψυχικής υγείας τα εφόδια και τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά θεραπευόμενους με ειδικές ανάγκες.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • να κατέχουν σημαντικές γνώσεις για την αναπηρία και την ειδική αγωγή 
  • να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών με διαφορετικής μορφής αναπηρίες. 
  • να θέτουν στόχους και να εργάζονται συστηματικά προς την υλοποίησή τους.
  • να διαθέτουν γνώσεις σε σχέση με την αναπηρία, την ειδική αγωγή, την ιστορική και κοινωνική  διάσταση και τα μοντέλα διάγνωσης και τις εκπαιδευτικές πολιτικές. 
  • να είναι εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά διαφορετικών μορφών αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  • να σχεδιάζουν υπό το πρίσμα της ειδικότητάς τους, δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, τη σχολική και κοινωνική ένταξη για μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • να  αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που υλοποιούν και να τις αναπροσαρμόζουν κατάλληλα με βάση τόσο τις  γενικές αρχές σχεδιασμού παρεμβάσεων, όσο και με τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες των εκάστοτε μαθητών.