Επιμόρφωση (9μηνη) στη Σχολική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Εκπαίδευση και  κατάρτιση στο αντικείµενο της Σχολικής Ψυχολογίας  
 • Περιγραφή του ρόλου και των αρµοδιοτήτων του σχολικού ψυχολόγου
 • Βασικές αρχές της ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων
 • Προβλήµατα  συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων 
 • Ζητήµατα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας (∆ΕΠΥ, Νοητική Υστέρηση, ∆ιαταραχές στο φάσµα του αυτισµού)
 • Εφαρµογές της συµβουλευτικής στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο
 • Ρόλος της επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα 
 • Σχέσεις  εκπαιδευτικών – µαθητών και εκπαιδευτικών – γονέων
 • Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα και διαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον

 

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες: 

 

 1. Η ψυχολογική αξιολόγηση µαθησιακών και συναισθηµατικών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον:
  • Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες σχολικού ψυχολόγου
  • Αξιολόγηση Νοητικών Λειτουργιών
  • Αξιολόγηση δυσκολιών µάθησης και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών
  • Μελέτη Περίπτωσης
 2. Προβλήµατα Προσαρµογής στο σχολείο:
  • Ορισµός-Ταξινόµηση
  • Αγχώδεις διαταραχές
  • Κατάθλιψη
  • Εναντιωµατική προκλητική διαταραχή
  • ∆ιαταραχή ∆ιαγωγής
 3. Θέµατα Ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων:
  • Θεµελιώδη ζητήµατα στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία
  • ∆ιαταραχές στο Φάσµα του Αυτισµού
  • Νοητική Αναπηρία
  • ∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
  • Γλωσσικά προβλήµατα και διαταραχές εσωτερίκευσης
 4. Η  Συµβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον:
  • Ορισµός και βασικές έννοιες
  • Προσωποκεντρική προσέγγιση
  • Συστηµική Προσέγγιση
  • Γνωστικός Συµπεριφορισµός
 5. Επικοινωνία στη σχολική τάξη:
  • Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (interpersonal communication)
  • Σχολικό κλίµα και επικοινωνία (school climate, management and communication)
  • Τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον (school and classroom management) και στη διδακτική διαδικασία (instructional communication management)
  • Σχολική επικοινωνιακή συµβουλευτική (school communication counseling)
 6. Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας:
  • Επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών
  • Επικοινωνία µεταξύ διευθυντή και εκπαιδευτικών
  • Η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον: χαρακτηριστικά, αλληλεπιδράσεις και ενδοοικογενειακά επικοινωνιακά πρότυπα
  • Επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
 7. Ψυχολογικές παρεµβάσεις στο χώρο του σχολείου:
  • Η έννοια της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης
  • Συµβουλευτικές παρεµβάσεις πρόληψης στο σχολικό περιβάλλον
  • Ο ρόλος της ανάπτυξης της συναισθηµατικής νοηµοσύνης στη σχολική κοινότητα
  • Προγράµµατα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων µαθητών
 8. Επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον:
  • Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα
  • ∆ιαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον µεταξύ µαθητών και στη διδακτική διαδικασία
  • ∆ιαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον µεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
  • Η συµβολή επικοινωνιακών στρατηγικών στην αντιµετώπιση συγκρούσεων
 9. Συµβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα:
  • Ορισµός-∆ιαχείριση παιδιών µε πένθος
  • Συµβουλευτική διαχείριση διαζυγίου
  • Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο – Παρέµβαση
  • Μελέτη Περίπτωσης
 10. ∆ιαχείριση ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον
  • ∆ιαχείριση παιδιών από διαφορετικό πολιτισµικό περιβάλλον
  • ∆ιαχείριση παιδιών προσφύγων
  • ∆ιαχείριση παιδιών από διαφορετικές µορφές οικογένειας
  • Μελέτη Περίπτωσης